Maryam Radjavi (@maryam.rajavi.f) | Fox Deo - Let's earn money